Меню

Ары тататын диета т рлері мен т ртібі

Ары?тау ?шін ?андай диета са?тау керек

Құжатты алдын ала ?арау не ?шін ?ажет? +Басып шы?ар?ан кезде деректерді? ?алай шы?атынын к?ру ?шін.

Жатты баспаға шығару үшін қандай команда қолданылады: файл/печать

Жатты жабу үшін қандай команда қолданылады: файл/закрыть

Құжатты немесе жұмыс кітабын ашу үшін мына клавиштер комбинациясын басу керек: Ctrl+ O

Жаттың аутенфикациясын қамсыздандыру-бұл оның: Оның бүтіндігін және өзгермейтіндігін көрсеиеді.

Жатындағы формула дегеніміз не: объект

Легенда –бұл: Диаграммада бейнеленген мәлімет қатарларын көрсететін диаграмманың элементі

Лицензиялық программалық қамтамасыз ету қорғалған: Авторлық құқықпен.

Логарифмді, тригонометриялы? функцияны есептеу ?шін ?олданылады. +Математической функции;

Логикалық көбейтуге қайсысы сәйкес келеді?and

Логикалық қосуға қайсысы сәйкес келеді: or

М?ліметтер жина?ы кестесіне деректерді енгізуді о?айлату ?шін не ?олданылады?+ Форма

М?ліметтер жина?ы т?тынушылары т?тынушы тобыны? ?айсысына жатады? + User.

М?ліметтерді ?осу ?шін ?яшы??а ж?не ??ралдар та?тасында?ы … пиктограммасына т?ртіп ?алса болды- + Автосумма

М?ліметтерді график т?рінде к?рсету ?шін ??ралдар та?тасында?ы … пиктограмма?а т?ртіп ?алса болды. + Мастер диаграмм.

М?ліметтерді сорттау ?шін: 1) «Сервис»менюі пунктін ; 2) ??ралдар та?тасыны? сорттау пиктограммасын; 3) «Формат»менюі пунктін; 4) «Данные»менюі пунктін ?олдан?ан ж?н. + 2 ж?не 4

М?тінге ба?ыт беру Меню пунктіні? ?айсысынан м?мкін. + Формат

М2ліметтер жинағы құрылымы өзгереді, егер… +қосу жазуынын жойып тастаса

Магниттік жинақтауышта жазылған, аты және кеңейтілуі бар ақпарат қалай аталады: Файл.

Макрос дегеніміз – Қолданушы көрсеткен командалар мен оқиғалар негізінде дерекқормен жиі қолданылатын іс-әрекеттерді автоматтандыруға арналған обьект.

Массив – бұл: Саны шектелген бір типті мәліметтердің аталған жиыны

Математикалы? статистикада м?шеден -м?шеге ?ткен сайын зерттелетін белгісіні? санды? м?ніні? ?згерісі: вариация

Математикалы? статистикада, варианталарды? санды? ?осындысыны? сол варианталарды? жалпы санына ?атынасын не деп айтады? + арифметикалы? ортасы

Математикалы? статистикада, варианталарды? санды? ?осындысыны? сол варианталарды? жалпы санына ?атынасын не деп айтады?+ арифметикалы? ортасы

Машиналық сөздің міндетті компонентасы дегеніміз: Операнда.

Мәзір жолы бұл: Қосымшаның құралдарына мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол.

Мәзір жолындағы «Окно» пунктінің қызметі қандай: бірнеше құжаттармен жұмыс

Мәліметтер – бұл:көздер (источник) арқылы берілетіннің барлығы

Мәліметтер қоры кестесінің әрбір қатары – бұл Жазба

Мәліметтер қоры кестесінің бірегей қатары – бұл Кілт

Мәліметтер қорында өрісті сипаттауға не енбейді Кілт

Мәліметтер базасы дегеніміз: Мәліметтердің реттелген; өзара байланысты жиынтығы.

Мәліметтер базасы кестесінде жазбаларды идентификациялау мәні үшін пайдаланатын өріс-Кілттік.

Мәліметтер базасы төмендегідей мәліметтермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді(қатесін тап)-Графиктік.

Мәліметтер базасын басқару жүйесі: Жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық құралдар кешені.

Мәліметтер базасын басқару жүйесін көрсет: Clipper, Paradox, FoxPro, FoxBASE, MS Access.

Мәліметтер базасын басқару жүйесіне не жатады: MS Access.

Мәліметтер қоры – бұл Ақпаратты сақтауға арналған реттелген құрылым

Мәліметтер қорымен басқару жүйесі қайсысының құрамына кіреді – Қолданбалы программалық қамсыздандыру

Мәліметтер қорын басқару жүйесі қамтамасыздандырады – Кроме Мәтіндерді құру мен өндеумен

Мәліметтер қорында жазбалармен орындалатын операция – Сұрыптау

Мәліметтер қорыны жаңа жазба енгізгенде, бір өрістен екінші өріске орын ауыстыру үшін қандай перне қолданады – Tab

Мәліметтер қорының моделі болады Иерархиялық, тарамдық, реляционды.

Мәліметтер мен тәсілдердің әрекеттесу нәтижесі – бұл:Ақпарат

Мәліметтерді желі арқылы жіберу үшін Ethernet желісі қандай схеманы қолданады: Бәсекелік схеманы.

Мәліметтерді жіберуде модемның функциялары: Аналогты сигналды цифрлік сигналға түрлендіру.

Мәліметтерді кемуі бойынша сұрыптау үшін келесі әрекетті орындау керек: Данные+Сортировка+сұрыпталатын бағанды көрсету+по убыванию

Мәліметтерді қайта жаңғырту және өңдеу техникалық әдістерін мынадай топтарға бөледі: Программалық, Аппараттық

Мәліметтердің кестелік құрылым типінің моделі қандай: Матрица

Мәліметтердің қай құрылым типі жоқ?Мәтіндік

Мәліметтердің сызықтық құрылым типінің моделі қандай: Тізім

Мәліметті резервте сақтау үшін қолданылатын магниттік таспадағы жинақтауыш құрылғы: Стример.

Саба?ты? та?ырыбы

?орша?ан ортаны ?ор?ау

Саба?ты? т?рі:

Саба?ты? ма?саты:

 1. О?ушыларды? ?орша?ан орта туралы білімдерін ке?ейту, жа?а с?здерді ?олдана отырып ойларын еркін жеткізуге ?йрету, с?здік ?орларын молайту;
 2. Балаларды? ауызша с?йлеу да?дыларын жетілдіру, тілдік ??зыреттіліктерін ?алыптастыру;
 3. Таби?атты с?юге ж?не ?ам?орлы? жанашырлы? сезімге баулу;

Саба?та ?олданылатын технологиялар:

Сын т?р?ысынан ойлау технологиясы, проблемалы? о?ыту технологиясы, а?паратты? технология.

?олданылатын ?дістер:

С?ра?-жауап, баяндау, т?сіндіру, салыстыру, тестілеу т.б.

К?рнекілігі:

Интерактивтік та?та, слайд -шоу, бейнеролик, ?лестірме материал, техникалы? ??ралдар т.б.

Грамматикалы? та?ырып:

Лексикалы? минимум:

?орша?ан орта -окружающая среда

?ткір м?селе – острая проблема

Елімізді? болаша?ы – будущее страны

Д?ниеж?зілік к?ні – всемирный день

Ж?ртшылы?ты ша?ыру- приглашать людей

Са?тау керек-нужно сохранить

Ластамау керек- нельзя загрязнять

Читайте также:  Замороженные овощи с рисом диета

Саба? барысы:
І. ?ызы?ушылы?тарын ояту кезе?і.
Ма?саты:

О?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?тарын, белсенділіктерін арттыру, жа?ымды психологиялы? орта ?алыптастыру.

– С?леметсіздер ме?!
Мені? сендерге айтатын ?уанышты жа?алы?ым бар. Себебі, б?гін саба?ымыз?а ?она?тар келді, сонды?тан біз ?з білімдерімізді к?рсетуге тырысамыз. Ендеше, бір-бірімізге с?ттілік тілеп, саба?ымызды бастайы?. /Балаларды? жауаптары/

ІІ.Жа?а саба??а кіріспе кезе?і
Ма?саты: с?зж?мба? ар?ылы жа?а та?ырыпты ашу

Ма?саты: о?ушыларды? та?ырып т??ірегінде білімдерін аны?тау

Жа?сы балалар, отыры?дар.

?азір сендер «??стар», «Жануарлар» болып кезектесіп екі топ?а б?лі?еміз.

Енді «??стар» мен «Жануарлар» командасы ?стелде жат?ан а? ?а?азбен т?рлі т?сті ?арындаштарды пайдалана отырып жоба жасайсы?дар Осы тапсырма?а 5 минут беріледі.

Жобалары?ды мына ба?ыттарда ??ру?а болады.

«??стар» командасы:

 1. ?андай ??старды білесі?дер?
 2. ??стар ?ай жерде мекендейді?
 3. ?анатты достар деп нелерді атайды?
 4. ??стар адам?а ?андай пайда келтіреді?
 5. Олар не жейді?
 6. Балалар ?ыста ??стар ?шін не істейді?

«Жануарлар» командасы:

 1. Жануарларды? т?рлері ?андай?
 2. ?й жануарларыны? пайдасы ?андай?
 3. Жабайы жануарлары ?айда мекендейді?
 4. Сирек кездесетін жануарлар ?айда тіркеледі?
 5. Бізді? таби?атымыз алдында парызымыз ?андай?

М??алім: Ал, енді «??стар» командасы та?та?а шы?ып жобаны ?ор?айды.

Жа?сы, жарайсы?дар. Екінші топ шы?ады.

Жа?сы балалар, жобалары?ды жа?сы ?ор?ап шы?ты?дар.

Сонымен бізді? таби?атты? алдында парызымыз ?андай?

Бізді? парызымыз ??старды, жануарларды, а?дарды ?ор?ау олар?а ?ам?орлы? жасау.

Б?гінгі саба?ты? та?ырыбы ?орша?ан орта деп аталады.

Балалар, ?орша?ан орта с?зді ?алай аударымыз кім біледі?

Жа?сы, балалар. Сонымен ?орша?ан орта дегеніміз ол таби?ат деген ??ымды білдіреді. Таби?атта?ы барлы? н?рсе ?зара ты?ыз байланыста болады. ?зі таби?атты? бір б?лшегі болып табылатын адам да айналада?ы ортамен я?ни жермен, ?зен-к?лдермен, ауамен ж?не айналада?ы барлы? тірі а?азамен ?немі байланыс?а т?седі. Біз ?зімізге зиян келтіріп алмау ?шін сол таби?и байланыстарды танып білуіміз керек. «Адамдарды? таби?атсыз к?ні жо?, таби?атты? оны айтар тілі жо?» деп а?ын жырла?андай, адам да – таби?атты? баласы.

?азір біз осы та?ырып?а байланысты бейнеролик тамашалаймыз.

БЕЙНЕРОЛИК

 1. Ма?ынаны ажырату кезе?і.
  Ма?саты: м?тінді ты?дату ар?ылы таныс с?з тіркестерін еске т?сіру, жа?а лексикалы? минимумды аны?тау, с?здік ?орларын молайту.

4.Сергіту с?ті.

Ал, ?азір біз аудиом?тінмен ж?мыс істейміз. Аудиожазбаны 1-рет м??ият ты?да?дар. М?тінді ты?дай отырып алдары?ызда?ы кестені толтырасы?дар.
М?тіннен таныс с?здер мен с?з тіркестерін «білемін» ба?анасына, таныс емес с?з тіркестерін «білмеймін» ба?анасына теріп жазы?ыздар.

Білемін

Білмеймін

?орша?ан орта-окружающая среда

?ткір м?селе- острая проблема

Елімізді? болаша?ы- будущее страны

Д?ниеж?зілік к?ні- всемирный день

Ж?ртшылы?ты ша?ыру- приглашать людей

Са?тау керек-нужно сохранить

Ластамау керек- нельзя загрязнять

5. О?ылым.
М?тінмен ж?мыс.
Ма?саты:
м?тінді ты?дай отырып т?сіну да?дыларын ?алыптастыру.

 1. М?тінді м?нерлеп о?у;
 2. М?тін бойынша диалог ??ру;
 3. М?тінен есімдіктерді теріп жазу.
 4. М?тіннен с?йлемдер алып, с?з ??рамына талдау.

С?ра?тармен ж?мыс:

 1. ?орша?ан ортаны ?ор?ау ?андай м?селелерге жатады?
 2. 5 маусым ?андай к?н?
 3. Б?л к?нні? негізгі ма?саты ?андай?
 4. Б?л мереке ?алай ?тіледі?
 5. Бізді? таби?ат алдында?ы борышымыз ?андай?
 1. Грамматикалы? минимум
 1. Ой тол?анысы

?азір ?ткен та?ырыпты есімізге т?сіріп жіберейік.

1. Есімдік дегеніміз не?

2. Есімдік т?л?асына ?арай ?алай б?лінеді?

3. Есімдік ??рамына ?арай ?алай б?лінеді?

4. Есімдікті? неше т?рге б?лінеді?

Тапсырма. Есімдікті? т?рлерін белгіле:

Мен, осы, кім, б?рі, ?зі, ешкім, олар, б?кіл, кімге, ?ркім, мынау, біреу

Тапсырма. Берілген есімдіктерден с?з тіркестерін ??ра?дар.

Сені?, бізде, осы, б??ан, мына, оны?, біз.

Тапсырма. К?п н?ктені? орнына тиісті есімдіктерді ?ойып жазы?дар.

1. Таби?ат ………..байлы?ымыз.

2. Барсы ………жерді мекендейді?

3. Таби?атты ?ор?ау -…….адамны? борышы.

4. …………?оры?та су ??стары мекендейді.

5. ……?аза?станны? ?ай жерінде т?расы??

6. Зайсан к?лінде ……….балы? т?рлері бар.

Керекті есімдіктер:

Бізіді?, ?ай, ?рбір, сен, барлы?, ?рт?рлі.

 1. Тапсырма. Есімдіктерді? керектісін алып, с?йлемдерді к?шір.

1 топ

 1. Адамдарды? /б?рі/ешкім/ далада ж?р.
 2. ?аза?станны? /б?кіл/еш?ашан/ хал?ы тату ?мір с?реді.
 3. /Барлы?/еш?айда/ жерде мектептер бар.
 4. Жиналыс?а біз /т?гел/ ешбір/?атысты?.
 5. /Еш?ашан/б?рі/ мен ?тірік с?йлемеймін.
 6. Сен /еште?е/еш?айда/ білмейсі?.
 7. /Ешбір/т?гел/ адам кітапсыз ?мір с?рмейді.
 1. Жа?шаны ашып, с?йлемдерді к?шіріп жазы?дар. Ауызша аудары?дар.

2 топ

 1. /Наша/ барлы? ?міріміз таби?атпен ты?ыз байланысты.
 2. /В нашей/ елімізде 150-ге жуы? ?ала экологиялы? ?иын жа?дайда.
 3. /Нас/ ?орша?ан орта ластан?ан.
 4. /Мы/ таби?атты ?ор?ауымыз керек.
 5. Таби?атты ?ор?ауды /с себя/ баста.
 6. Адам /сам/-/эту/ таби?атты? баласы.

Тапсырма. Мына сілтеу есімдіктерді сете?дер.

Сол, б?л, осы, анау

Синонимдерді табады

Антонимдер табады

Тест орындау кезе?і

IV.Саба?ты ?орытындылау

V.?йге тапсырма

1. Б?гін саба?та ?андай та?ырыппен танысты??

2. Осы та?ырып бойынша не істедік?

 1. ?орша?ан ортаны ?ор?ау ?андай м?селелерге жатады?
 2. 5 маусым ?андай к?н?
 3. Б?л к?нні? негізгі ма?саты ?андай?
 4. Б?л мереке ?алай ?тіледі?
 1. Бізді? таби?ат алдында?ы борышымыз ?андай?
Читайте также:  Диета при воспален желчного пузыря

Ту?ан жер таби?атты?-хал?ымызды? ?лтты? ма?танышы. Сонды?тан оны аялап ?ор?ау?а, оны? байлы?ын арттыру ?лес ?осу-бізді? азаматты? борышымыз.

М?тінін мазм?нын білу 115 бет Жа?а с?здерді жаттау.

М??АЛІМ: Саба?ты? соны?да таби?ат туралы бізге Виктория ?ле? дайындап келді. Ты?дайы?.

К?н с?улесі т?гілгені ?демі,
Алуан т?рлі ?ызыл г?лдер ?демі.
Сылдыр ?а??ан м?лдір суда ?демі.
Биік –биік шы?дарым да ?демі.
Айдын к?лде а??у ?андай ?демі
С. ар ??сты? сам?а?аны ?демі
Даланы ?нге б?леген ??старым ?андай ?демі
М?лдіреген к?здері киігім ?андай ?демі
А? к?рпеге оран?ан ?ысым ?андай ?демі.
Масатыдай ??лпыр?ан к?ктем ?андай ?демі
Асыр салып ойнайтын жазым ?андай ?демі.
Сары т?ске боял?ан к?зім ?андай ?демі.
Осылайша таби?ат?а бір ?арап
Таби?атпен сырласуда ?демі.
Жер-Ананы аяласа? жан-т?нмен

Боласы?дар сендер де, д?ниедегі е? ?демі!

Саба? ая?талды, сау болы?дар.

Балалар, жануарларды? ?сімдіктерді? таби?ат?а, ?орша?ан орта?а ?андай пайдасы бар?

Жануарларды?, ?сімдіктерді? таби?ат?а пайдасы мол.

Создайте Ваш сайт учителя

Курсы ПК и ППК
Видеоуроки

Олимпиады
Вебинары для учителей

 1. Главная
 2. Прочее
 3. Уроки
 4. “Орманды са?тау” саба? жоспары

Орманды са?тау керек екенін т?сінеді.О?ушылар топ алдында еркін с?йлейді, ?з ойларын ?ортындылап, ж?йелі айтады.

 • Орманды са?тауды? пайдасын т?сінеді.
 • Сыни т?р?ыдан ойлайды.
 • Білім алу?а ?ызы?ушылы?тары оянады.
 • О?ушыларды? с?здік ?оры артады, тілін дамытады.

Орманды са?тау бойынша ж?мыс т?рлерімен танысады. С?ра?тар?а жауап бере алады. Ойларын ?орытындылап, т?жырымдау?а ?йренеді, шы?армашылы?пен ж?мыс жасап, білімдерін на?тылайды.

Саба?ты? ма?саты мен та?ырыбын айту.

О?ушыларды? саба??а зейінін аудару.

О?ушылармен амандасып, к??іл-к?йлерін с?раймын. «К??іл-к?й неге ??сас» тренингі ар?ылы ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру «К??іл-к?й неге ??сас?» тренигін ойнайды.

Ойыншылар оларды? б?гінгі к??іл-к?йлері неге (?ай жыл мезгіліне, ауа райына, таби?атты? ??былысына) ??сас екенін айтып береді. Ойынды м??алім бастайды. «Мені? ?азіргі к??іл-к?йім к?гілдір аспанда?ы жылы, ж?мса? к?нні? к?зіне ??сайды, ал сені? ше?

Алтын ереже ?абылдау, топ болып ж?мыс ж?ргізуге ша?ыру, топ ережесін са?тай отырып ж?мыс ж?ргізу.

Алтын ережені са?тап отыр?ан топты ?ол шапала?тау ар?ылы ба?алау

Білу

«Ми?а шабуыл» стратегиясы ар?ылы ?ткен та?ырыптарды еске т?сіру ж?не жа?а та?ырыпты т?сінуге т?рткі жасау.

1.?ойыл?ан с?ра?тар?а жауап береді.

Таби?ат байлы?тарына нелер жатады?

Орманны? ?андай т?рлері бар?

?ыл?ан жапыра?ты а?аштар?

?са? жапыра?ты а?аштар?

Аралас жапыра?ты жапыра?тар?

Е? ?лкен орман ?алай аталады?

Орманны? денсаулы??а пайдасы.

Ж?лдызшалар ар?ылы ба?алау

Т?сіну

А?аш аттары ар?ылы топ ??райды (терек, ?айы?, шырша). Сыныппен бірлесіп ??растыр?ан критерий ?лшемдері бойынша топтар бірін-бірі ба?алайды. «Орманды са?тау» та?ырыбы бойынша о?улы?та берілген м?тінді о?иды, мазм?ны бойынша сызба жасап, ?ор?айды.

Критерий бойынша ба?алау

?олдану

4-тапсырма, 197-бет. С?йлемдерді? жал?асын табу.

Ормандарда ?ртті болдырмау ?шін.

?рт таралмау ?шін.

Просмотр содержимого документа

«”Орманды са?тау” саба? жоспары»

Целевая
аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Исабекова Айжан Тлеутсовна

Номер свидетельства: 261062

Пожалуйста, введите ваш Email.

Если вы хотите увидеть все свои работы, то вам необходимо войти или зарегистрироваться

Существует поверье что, бесплодные женщины, помолившись здесь, в тот же год становятся матерью. Красивые легенды о том, как гора исполняет желания среди жителей Кабардино -Балкарии передаются из поколения в поколение уже много сотен лет.

Это место силы поражает своим величием!

Местные не даром называют её Божьей горой или Мать горой. Считается, что если попросить у горы исполнения желания, оно обязательно исполнится в течении года. В интернете полно фактов от очевидцев подобного!

Женщины много лет страдающие бесплодием, помолившись у подножья горы, в течение года зачинали дитя!

Это место действительно творит чудеса, научно-материального объяснения которым нет! Если Эльбрус по праву считается отцом Кавказа, то Уллу-Тау – мать этих мест.

“Мать-гора” – не волшебная палочка и не золотая рыбка, – На мелочи не разменивается, и просить о них тут не стоит. Улутау исполняет только главные человеческие желания! О здоровье, материнстве.. счастье.

Самые несчастливые и отчаявшиеся, возвращаясь с паломничества к горе резко меняют судьбу. Одинокие обретают пару. Безработные получают предложения о которых могли только мечтать. Был случай, когда мужчина имевший дочерей попросил у горы рождения сына и в течении года супруга родила ему долгожданного наследника!

Знающие люди говорят, что загадывать нужно только для себя, если загадываешь для других не исполняется. Рекомендуют выбрать одно, самое важное желание и сконцентрироваться на нем.

Читайте также:  Бульбит двенадцатиперстной кишки лечение диета

Считается что гора помогает всем кто искренне просит, вне зависимости от мировоззрения и вероисповедания.

А теперь подробности.

Легендарная вершина находится в КБР, в национальном парке “Приэльбрусье”. По федеральной трассе “Кавказ” на юго-восток от города Баксан, далее на запад по Баксанскому ущелью.

Можно добраться на своем авто. Хороший вариант однодневная экскурсия с любого курортного городка Кавминвод: Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска. Экскурсии предлагаю десятки туристических и экскурсионных фирм. Все они как правило проходят по одному маршруту.

Есть более дорогие предложения – так называемые индивидуальные ВИП экскурсии, для небольших компаний от 1го до 4х человек на легковом внедорожнике с индивидуальным гидом (он же водитель).

Желающим растянуть удовольствие на несколько дней, но не имеющим собственного авто, можно добраться с Нальчика на автобусе или на маршрутке до Терскола. Выходить на остановке с. Верхний Баксан.

С собой обязательно иметь паспорт, так как гора Уллу Тау находится на приграничной территории.

Интересное и незабываемое путешествие. Что мы видим за окном? Трасса проходит вдоль реки Баксан, по Баксанскому ущелью. На мой взгляд одному из самых красивых с северной стороны Кавказских гор. Виды за окном из серии “Отдыхай душа, наслаждайся глаз” :))

Преодолев 105 км пути от Нальчика, Вы прибудете в Верхний Баксан. Первым делом возникает вопрос “Где остановится?”. Желающим поселится с комфортом можно остановится в самом Верхнем Баксане, но тот же букинг предлагает не так много, можно сказать только один мини-отель)).

Можно проехать дальше в сторону горнолыжных трасс Приэльбрусья, примерно 10-15 км, столько же минут на маршрутке до поселков Эльбрус или Терскол. Здесь круглогодично размещают несколько десятков отелей, мини-отелей, гостиниц и пансионатов различной степени комфортности.

Те, кто не боится спартанских условий могут поселится у подножья горы в альплагере! В непосредственной близости легендарной горы есть альплагерь “Уллу-Тау”. Условия размещения в лагере довольно таки скромные, формат времен совдепии годов 60х. В альплагере столовка со вполне сносной домашней едой, относительно не дорогая. На официальной страничке лагеря в интернет можно узнать подробности и контакты.

Итак село Верхний Баксан! Поздравляю с прибытием! Выходим на повороте в ущелье Адырсу. В одну сторону от шоссе спускается дорога к пос. Верхний Баксан.

Энергетика места чувствуется даже на фото!

В другую сторону от дороги идет асфальтированная дорога к ущелью Адырсу. Пройдя по ней метров 500, вы подойдете к подъемнику с платформой, поднимающей машины, и лестницей в 300 ступенек по которой можно подняться пешком.

Вот как выглядит сам подъемник для машин.

Да! Именно так :)) машины на подъемнике – люди пешком! 300 ступенек. А что делать? Жизнь не всегда справедлива!

От подъемника до альплагеря 12 км, по грунтовой дороге. 10 минут на авто и 2 часа пешком. По дороге проходите пограничный контроль и регистрацию на КПП.

Сразу предупреждаю, люди с ограниченными возможностями, слабо подвижные и пожилые, обратите внимание на описание пути от подъемника до альплагеря и как следует рассчитывайте свои силы!

Вот так выглядит лагерь Уллу Тау.

В окрестностях Мать горы во всю начинает ощущаться волшебная энергетика места. Становишься беспричинно радостным и веселым. Чувствуешь удивительную легкость на душе и физическую активность!
Сотовая связь в этом месте почти не ловит.

В самом ущелье Адыр суу произрастает огромное количество малины, ежевики, земляники, лекарственных трав.

В альплагере есть проводник и инструкторы, которые могут проводить Вас до горы или объяснить как добраться туда самостоятельно.

Нет каких то особых рекомендаций когда именно стоит посещать гору, в какое время суток или в какое время года. Главное вера в исполнение желания и его искренность!

Каждый кто решится на путешествие оставит в душе неизгладимые впечатления от поездки к волшебной горе!

Все картинки любезно предоставлены сервисом яндекс картинки.

Если Вы уже побывали у священной горы и хотите добавить свои впечатления к моему повествованию, не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях.

Подписывайтесь на мой канал! Ставьте лайки, впереди Вас ждут новые увлекательные, таинственные и мистические путешествия по Кавказу.

Источник статьи: http://dietami.ru/ary-tau-shin-andaj-dieta-sa-tau-kerek/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *